Call centrum
02 4445 7777
Po-Pia: 9-18:00, Sob: 10-13:00

Online rezervácia leteniek

[Folder]
[Folder]
[Folder]  (návrat)
[Folder]  (návrat)


Dospelý
16+
Mládežník
12 - 15 r.
Dieťa
2 - 11 r.
Kojenec
0-23mes
[Folder]
Vyhľadať na starej verzii letenky.sk

Online rezervácia leteniek Ryanair


Dospelý
16+ r.
Mládežník
12-15 r.
Dieťa
2-11 r.
Kojenec
0-23mes.
Vyhľadať na starej verzii letenky.sk

Online rezervácia leteniek Wizzair


Dospelý
14+ r.
Dieťa
2-14 r.
Kojenec
0-23mes.
Vyhľadať na starej verzii letenky.sk

Online rezervácia leteniek

[Folder]


Dospelý
16+
Mládežník
12 - 15 r.
Dieťa
2 - 11 r.
Kojenec
0-23mes

Prečo kupovať letenky cez  letenky.sk?

1.   

Tradícia a skúsenosti už od roku 1998

2.

Najnižšie ceny nájdete online 24 hod./7 dní

3.

Pomoc a rezervácia aj v call centre v
slovenčine

4.

Udelili nám viacero ocenení za výborný
predaj

5.

Viac ako 150.000 spokojných zákazníkov...

Archív správ

Aktuality

[Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov]
06.12.2017
Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov

Počas sviatkov sme tu pre Vás každý pracovný deň od 9:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 13:00. Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle + 421 (2) 4445 7777 alebo e-mailom na info@letenky.sk.

 

 

viac
[Do Gruzínska z Bratislavy]
23.11.2017
Do Gruzínska z Bratislavy

Na bratislavské letisko prichádza nová letecká spoločnosť Georgian Airways.

Gruzínsky dopravca spustí od marca 2018 novú priamu linku z Bratislavy do Tbilisi.

 

viac
[Nová linka do Londýna]
21.11.2017
Nová linka do Londýna

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizzair začne v lete 2018 prevádzkovať nové priame spojenie z Bratislavy do Londýna na letisko Luton.

 

 

 

viac
[Letenky z Košíc za akciové ceny!]
24.10.2017
Letenky z Košíc za akciové ceny!

Navštívte svetoznáme destinácie vďaka akciovým letenkám spoločnosti Turkish Airlines.

Ceny leteniek sa pohybujú už od 189 € a s jedným prestupom sa z Košíc dostanete do krajín ako Turecko, Gruzínsko, India, obľúbené Thajsko, Malajzia, Čína aj slávne USA.

 

 

viac
[Island a New York na jednej letenke]
04.10.2017
Island a New York na jednej letenke

Spoznajte severskú krásu Islandu aj atmosféru veľkého jablka počas jednej cesty vďaka akciovým letenkám leteckej spoločnosti Icelandair.

 

 

viac

Ochrana údajov

A          OSOBNÉ ÚDAJE KLIENTA A ICH OCHRANA

1. Letenky.sk týmto oznamuje klientovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude Letenky.sk ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov klienta bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch medzi Letenky.sk a klientom a spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán.

Klient berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté klientom v procese rezervácie budú zo strany Letenky.sk ďalej poskytnuté príslušnému dodávateľovi na účely poskytnutia klientom požadovanej služby.

2. V prípade, že je klientom fyzická osoba, pri kúpe letenky a ostatných služieb uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ spravidla prvého cestujúceho na rezervácii, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ si zakupuje aj akékoľvek poistenie, je potrebné udávať aj dátum narodenia. Ak je klientom právnická osoba alebo živnostník, uvádza v poslednom kroku rezervácie navyše fakturačné údaje, t.j. svoje obchodné meno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ, IčDPH. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo vernostnej karty danej leteckej spoločnosti (ako napr. Miles and More karty), kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Letenky.sk si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Letenky.sk vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Letenky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

3. Klient môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013, aby Letenky.sk spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Letenky.sk týkajúce sa zasielania informácií za účelom priameho marketingu (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách...) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Klient udeľuje Letenky.sk tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov klienta. Letenky.sk po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta do Letenky.sk.

Letenky.sk vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Letenky.sk vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo inej ním ustanovenej povinnosti.

 

4. Klient súhlasí s tým, aby Letenky.sk poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky, obstarania zájazdu, ubytovania, sprostredkovania poistenia alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala, iných dodávateľov služieb a zmluvných partnerov Letenky.sk.

5. Klient týmto udeľuje Letenky.sk súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Letenky.sk pri rezervácii letenky, zájazdu, ubytovania, poistenia alebo iných produktov.

6. Klient vyhlasuje a v plnom rozsahu zodpovedá, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Klient vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin alebo by mohlo byť dôvodom pre zrušenie rezervácie, prípade odmietnutia poskytnutia služby zo strany dodávateľa, prípadne dôvodom pre neudelenie víz.

7. Klient splnomocňuje Letenky.sk na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

8. Klient má právo na základe písomnej žiadosti od Letenky.sk vyžadovať

   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

   b) účel spracúvania osobných údajov,

   c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

        i) identifikačné údaje Letenky.sk a zástupcu Letenky.sk, ak bol vymenovaný,

        ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Letenky.sk pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 Zákona 122/2013 Z.z.,

   d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

   e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre klienta na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

       i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Letenky.sk získava osobné údaje klienta na základe súhlasu klienta podľa § 11 Zákona 122/2013 Z.z., oznámi aj čas platnosti súhlasu, a ak povinnosť klienta poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Letenky.sk oznámi klientovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

       ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

      iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

      iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

       v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

   g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

    i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona 122/2013 Z.z. alebo iného platného právneho predpisu SR.

9. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Letenky.sk namietať voči:

    a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

    b) využívaniu osobných údajov uvedených v bode 2 tohto článku na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

    c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v bode 2tohto článku na účely priameho marketingu.

10. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Letenky.sk namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klienta je oprávnená, Letenky.sk je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

© 1998-2016. Všetky práva vyhradené.          Všeobecné obchodné podmienky  |  Ochrana údajov  |  Kontakt

IATA accredited agent